Gedragsregels en VOG

 

Preventie- en Integriteitsbeleid

 

Inleiding

De tennisvereniging TC Westerschouwen is toegewijd aan het creëren van een veilige en integere omgeving voor al haar leden, trainers, begeleiders en vrijwilligers. Dit preventie- en integriteitsbeleid heeft als doel de risico's op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren en de integriteit van de vereniging te waarborgen.

Verklaring van Waarden
 1. Wij als tennisvereniging TC Westerschouwen hechten grote waarde aan de volgende principes: Respect: 
  We bevorderen respect voor elkaar, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond, vaardigheidsniveau of functie binnen de vereniging.
 2. Veiligheid: 
  We streven naar een veilige omgeving voor iedereen die betrokken is bij de vereniging. Hieronder valt ook het voorkomen van fysiek, emotioneel of seksueel misbruik.
 3. Integriteit: 
  We handelen integer en eerlijk in al onze activiteiten en besluitvorming, zowel binnen als buiten de tennisvereniging.
Gedragsregels
 1. Gedrag op en rond de tennisbaan
  Leden, trainers, begeleiders en vrijwilligers dienen zich respectvol te gedragen ten opzichte van elkaar, tegenstanders, scheidsrechters en toeschouwers. Het gebruik van grof taalgebruik, pesten of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd.
 2. Veiligheid en Privacy
  Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto's of video's te maken van anderen en deze te verspreiden. Elke vorm van fysiek, emotioneel of seksueel misbruik wordt ten strengste veroordeeld.
 3. Alcohol en Drugs
  Het gebruik van alcohol en drugs is niet toegestaan op de tennisbaan tijdens officiële verenigingsactiviteiten.
Meldingsprocedure

Indien er sprake is van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag, kunnen leden, trainers, begeleiders en vrijwilligers dit melden bij het bestuur van de tennisvereniging. Het bestuur zorgt voor een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van de melding.

Screening en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Alle trainers, begeleiders en vrijwilligers die direct of indirect werken met minderjarigen binnen de tennisvereniging dienen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanvragen en bewaren van deze verklaringen.

Evaluatie en Bijstelling

Dit preventie- en integriteitsbeleid wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgesteld om te waarborgen dat het effectief blijft in het creëren van een veilige en integere omgeving voor iedereen binnen de tennisvereniging. 

 

Gedragsregels KNLTB

Klik op deze knop om de gedragsregels van de KNLTB te bekijken: