Privacy statement TC Westerschouwen

Algemeen

TC Westerschouwen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TC Westerschouwen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

TC Westerschouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door TC Westerschouwen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over gebeurtenissen en/of uitnodigingen;
 • Communicatie over betaling van lidmaatschapsgelden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De aanmelding als lid.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal TC Westerschouwen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Voorletters;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Pasfoto;
 • Soort lidmaatschap (gewoon, competitielidmaatschap);
 • Evt. bondsnummer (KNLTB).

Je persoonsgegevens worden door TC Westerschouwen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode.

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 • Na beëindiging van de overeenkomst voor maximaal 1 jaar en alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (wettelijk vereist).

Verstrekking aan derden

TC Westerschouwen verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

TC Westerschouwen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • De personen die namens TC Westerschouwen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De personen binnen TC Westerschouwen die betrokken zijn bij het verwerken van persoonsgegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van je, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van dit document nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

http://www.tcwesterschouwen.nl/contact/ledenadministratie.html